Zarząd wspólnoty bez absolutorium [PORADY]

Zarząd wspólnoty całkowicie zlekceważył zebranie roczne – mimo zobowiązania go do tego przez właścicieli, nie przygotował żadnych uchwał, sprawozdania ze swojej działalności ani planu finansowego na kolejny rok. Spotkanie przypominało wielką awanturę, z której nic nie wynikło i wszyscy się rozeszli. W związku z tym nie podjęto m. in. uchwały o udzieleniu zarządowi absolutorium. Czy zatem zarząd może nadal reprezentować wspólnotę i np. w jej imieniu zawierać umowy w ramach zwykłego zarządu?

lubinskiNa pytania Czytelników odpowiada Mariusz Łubiński, licencjonowany zarządca nieruchomości, prezes firmy ADMUS:

Zgodnie z prawem nieudzielenie zarządowi absolutorium nie ma wpływu na dalsze reprezentowanie wspólnoty przez zarząd.

Uzasadnienie: Zarząd lub zarządca, któremu powierzono zarząd nieruchomością wspólną, ma – zgodnie z art. 32 ustawy o własności lokali – obowiązek zawiadomić na piśmie każdego właściciela lokalu o zebraniu przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania. Zawiadomienie powinno zawierać między innymi porządek obrad, w którym jednym z punktów jest udzielenia zarządowi absolutorium. Jednakże nieudzielenie absolutorium nie rodzi żadnych konsekwencji. Zarząd, który nie otrzymał absolutorium, ale nie został odwołany, pełni dalej swoje obowiązki. W tej sytuacji, jeśli pojawiają się uwagi do pracy zarządcy lub zarządu, mieszkańcy mogą w każdej chwili na mocy uchwały właścicieli lokali zawiesić  w czynnościach lub odwołać obecny zarząd.


ZASTRZEŻENIE: Publikowane przez nas opinie mają charakter poglądowy, ponieważ zostały sporządzone wyłącznie na podstawie pobieżnych opisów nadesłanych przez Czytelników, bez analizy dokumentów źródłowych. Osoba zainteresowana poradą prawną powinna zwrócić się do adwokata lub radcy prawnego. Wydawca oraz autorzy opinii nie ponoszą odpowiedzialności za ich treść zarówno wobec Czytelników, jak i osób trzecich.